Ocena roszczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem

 

Ocena roszczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem 2. oddala apelację w pozostałej części; Apelację od tego wyroku wniosła pozwana Fundacja (...) w W. zaskarżając wyrok w całości i domagając się zmiany zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. W tej sytuacji nie mógł się też ostać zarzut, że mimo wypowiedzenia pozwanej umowy najmu doszło do przedłużenia jej trwania w sposób przewidziany w art. 674 KC. Zasadniczym argumentem pozwanego przy konstruowaniu tego zarzutu było to, że linia (...) i stacja transformatorowa służy do zasilania znacznej części jeżeli nie całości Ł. i okolicznych miejscowości oraz wysokie koszty zmiany usytuowania urządzeń przesyłowych (vide: odpowiedź na pozew k. (...)). 4. zobowiązanie powoda do wykazania źródeł pochodzenia środków na zakup działki oraz budowę domu. Strona pozwana nie wykazała więc, że do skutecznego oddania robót doszło w kwietniu 2009 r. oraz, aby w tym czasie po stronie powodowej istniał obowiązek odbioru tych robót. W dniu 1 grudnia 1998 r. pozwany Zakład (...) Sp. z o.o. w S. wydał Regulamin, dotyczący zasad sprzedaży i trybu postępowania przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży dla pracowników, emerytów i rencistów (...) Sp. z o.o. i Zakładu (...) mieszkających w przejętych przez pozwanego zasobach mieszkaniowych. 4. art. 52 pkt 2 ust. 3 i nast. ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych poprzez niezastosowanie do wykładni umowy z 1991 r. skuteczności umowy z dnia 22 stycznia 1999 r. o uzupełnieniu umowy dzierżawy z dnia 17 stycznia 1994 r. (14 maja 1991 r.). W 2000 r. powódka zaczęła chorować, wówczas I. S. wspierał ją, odwiedzał w szpitalu, był bardzo pomocny rodzinie w sprawowaniu opieki nad powódką. W tym okresie Zakład Karny zatrudniał firmę zajmującą się zabiegami dezynsekcyjnymi i deratyzacyjnymi. Zabiegi były wykonywane raz w miesiącu. Gdy zachodziła potrzeba zabiegi były wykonywane częściej. W okresie pobytu powoda w Zakładzie Karnym w Ł. cele wyposażone były w niezbędny sprzęt kwaterunkowy (stoły, taborety, szafki), każdy osadzony miał swoje łóżko. Wszystkie kąciki sanitarne w celach są obudowane trwałymi ścianami i mają zamykane drzwi. Cele zaopatrzone są tylko w zimną wodę. Raz w tygodniu osadzeni mają możliwość korzystania z prysznica. Taka możliwość była też w czasie osadzenia powoda w Zakładzie Karnym w Ł. Cele posiadają wentylację grawitacyjną. Okna w celach są otwierane. Jest dostęp świeżego powietrza do cel. Kotłownia pracuje w systemie automatycznym i jeżeli temperatura spada to ustawia się wyższą temperaturę ogrzewania, jeśli natomiast są duże mrozy to wydaje się osadzonym dodatkowe koce. Zasadny jest również podnoszony przez pozwanych zarzut nadużycia przez powoda prawa podmiotowego - art. 5 KC. Na zakwalifikowanie zachowania powoda jako nadużycia prawa niezasługującego na ochronę z punktu widzenia zasad współżycia społecznego wskazuje brak merytorycznej odpowiedzi na pisma dotyczące renegocjacji umowy, informowanie, że sprawa jest w toku rozpatrywania, w sytuacji gdy zarząd usiłował uchronić spółkę od upadłości podejmujące szereg inicjatyw w tym zakresie i wyszukując inwestorów; przyczynienie się do umorzenia postępowania układowego o sygn. akt XXI Ukł 13/97 poprzez nieobecność na zgromadzeniu wierzycieli; uniemożliwienie zawarcia układu w sprawie sygn. akt XXI Ukł 18/98 poprzez głosowanie przeciwko układowi, w sytuacji kiedy stwarzał on szansę na spłatę części wierzytelności i uchronienie spółki od upadłości; niedochodzenie swych wierzytelności od 1995 r. dawało zarządowi przeświadczenie, że część tych wierzytelności może być umorzona, bądź odroczona w czasie, a potwierdzały to pisma powoda, że sprawa jest w toku rozpatrywania i z tych względów zarząd wystąpił z wnioskiem o zawarcie układu, a nie upadłości; niewystępowanie przez powoda z wnioskiem o upadłość spółki chociaż jego wierzytelności narastały od 1995 r., a nawet nie wystąpienie z pozwem o zapłatę; istnienie świadomości powoda, że jedynym majątkiem spółki, z którego mógłby być zaspokojony jest mienie oddane spółce do odpłatnego korzystania i to zapewne było przyczyną nie wystąpienia przez powoda jako największego wierzyciela z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki. W tych okolicznościach stwierdzić należało, że roszczenie powoda stanowi nadużycie prawa sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zarzut ten nie był spóźniony ani sprekludowany, gdyż wnikał z przepisów prawa materialnego i znajdował oparcie w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie, a zatem mógłby być zgłoszony także dopiero w postępowaniu apelacyjnym. oddalił powództwo; prawnik łódź